Tarnów 3 marca 2020 r

Szanowni Państwo
Członkowie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier

Zarząd Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie TPPW w dniu 17 marca (wtorek) 2020 roku o godzinie 17:00 lub w drugim terminie o godzinie 17:15

Porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji: Wnioskowej, Uchwał i Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie finansowe i ustalenie wysokości składki członkowskiej.
 8. Dyskusja.
 9. Uchwalenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Wybór nowych władz Towarzystwa.
 11. Wolne wnioski.

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

Zarząd TTPW