STATUT

TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WĘGIER

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1

Tarnowskie towarzystwo Przyjaciół Węgier zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem pożytku publicznego zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.

§2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej - a siedzibą miasto Tarnów.

§3

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier z profilem głowy generała Józefa Bema w środku”.

Towarzystwo ma prawo wydania odznaki Towarzystwa na podstawie zezwolenia władz administracji państwowej.

Odznaką Towarzystwa jest tarcza zawierająca skrót nazwy Towarzystwa ,,TTPW'\ barwy flag narodowych Polski i Węgier oraz na niebieskim tle herb Tamowa.

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może czasowo zatrudniać pracowników.

 

Rozdział 2.

Cele i środki działania Towarzystwa

 

§5

 1. Celem Towarzystwa jest popularyzowanie wiedzy o Węgrzech oraz upowszechnianie tradycyjnej przyjaźni między narodem polskim i węgierskim.
 2. Celem Towarzystwa jest również:
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości  narodowej, europejskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz polskich i węgierskich mniejszości narodowych;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 873 z dn. 24.04.03 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt I -233.
 1. Towarzystwo może realizować cele. o jakich mowa w ust. 1 i 2. zarówno na rzecz ogółu społeczności, jak również na rzecz członków Towarzystwa.

§6

Towarzystwo realizuje swoje cele głównie przez:

 1. Organizowanie zebrań, odczytów, seminariów, konferencji i wystaw oraz działalność prasową i wydawniczą, jak również w ramach klubów zakładowych i środowiskowych, a w stosunku do młodzieży szkolnej poprzez odpowiednie władze szkolne.
 2. Gromadzenie wszelkich pamiątek świadczących o przyjaźni i współpracy polsko- węgierskiej oraz roztaczanie nad nimi stałej opieki.
 3. Urządzanie imprez kulturalnych i sportowych oraz organizowanie zjazdów i wycieczek.
 4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z. miastami i towarzystwami działającymi w Polsce i na Węgrzech.
 5. Podejmowanie inicjatyw i czynów mających na celu trwałe upamiętnienie przyjaźni między obu narodami.

§7

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§8

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

§9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Zbiorowych
 3. Wspierających
 4. Honorowych.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski albo osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która ukończyła 16 lat, złożyła pisemną deklarację i została przez Zarząd Towarzystwa przyjęta.
 2. Nadto członkami Towarzystwa bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach członków i bez czynnego i biernego prawa wyborczego może być młodzież, szkolna w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swych przedstawicieli ustawowych.
 3. Dowodem członkostwa zwyczajnego jest legitymacja członkowska.

§11

Członkiem zbiorowym mogą być szkoły, zakłady pracy, organizacje społeczne, które złożą pisemną deklarację członka zbiorowego i zostaną przyjęte przez Zarząd Towarzystwa.

§12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zaoferuje poparcie finansowe lub materialne na rzecz Towarzystwa oraz złoży pisemną deklarację członka wspierającego i zostanie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa.

§13

Członkiem honorowym może być obywatel polski lub węgierski szczególnie zasłużony dla Towarzystwa. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§14

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:

 1. Współdziałać w realizacji zadań Towarzystwa, a w szczególności wykonywać postanowienia niniejszego statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa, jak również propagować cele Towarzystwa i dbać o jego dobre imię.
 2. Opłacać regularnie składkę członkowską.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej.

§15

 1. Członkowie Towarzystwa uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z prawem stawiania wniosków, korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego z zastrzeżeniem treści § 10.
 2. Członkowie zbiorowi oraz osoby prawne będące członkiem wspierającym uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
 3. Każdy z upełnomocnionych przedstawicieli reprezentujących członków zbiorowych lub wspierających dysponuje jednym głosem bez względu na liczbę reprezentowanych przez siebie osób.
 4. Członkowie Towarzystwa mają prawo do noszenia odznaki Towarzystwa ustalonej w § 3.

§16

Utrata członkostwa w Towarzystwie następuje w razie:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Towarzystwa na piśmie.
 2. Skreślenie z listy członków na podstawie Uchwały Zarządu w razie nic przestrzegania przepisów niniejszego statutu, zarządzeń władz Towarzystwa oraz w razie zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres ponad dwóch łat.
 3. Śmierci członka.
 4. Wykluczenia z Towarzystwa członka zwyczajnego na podstawie uchwały Sądu Koleżeńskiego.
 5. Pozbawienia członka praw publicznych i honorowych prawomocnym wyrokiem sądu.

§17

O skreśleniu lub wykluczeniu z Towarzystwa powiadamia się członka pisemnie, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. Od powyższej decyzji przysługuje członkowi prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie osobie odwołującej się nic przysługują prawa członkowskie.

 

 

 

Rozdział 4.

Struktura organizacyjna Towarzystwa

§18

Organami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Towarzystwa
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński.

§19

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§20

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa raz na cztery lata lub Komisja Rewizyjna jeżeli Zarząd nic zwoła go w terminie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na podstawie:
 3. Uchwały Zarządu Towarzystwa.
 4. Na wniosek komisji Rewizyjnej.
 5. Na Żądanie co najmniej 1/6 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
 6. W razie ustąpienia Zarządu przed upływem kadencji, przy czym przed ustąpieniem Zarząd podejmuje Uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia Żądania lub wniosku. Przedmiotem obrad tak zwołanego Walnego Zebrania Członków winny być. wyłącznic sprawy wnioskowane przez jego inicjatorów.

§21

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu w wyniku rozpatrzenia sprawozdań złożonych przez te władze, a nadto wybór nowych władz Towarzystwa na czteroletnią kadencję.
 2. Zatwierdzanie planów budżetowych i programów działania oraz rozstrzygnięcie w sprawach majątkowych Towarzystwa.
 3. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 4. Podejmowanie uchwal o zmianie Statutu.
 5. Podejmowanie uchwał)' o rozwiązaniu Towarzystwa.
 6. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu.

§22

Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane najpóźniej do dnia 31 marca w roku kończącym czteroletnią kadencję działalności Towarzystwa.

 1. Pisemne zawiadomienie wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków winno być wysłane przynajmniej na dwa tygodnie przed pierwszym terminem Zebrania. Drugi termin Zebrania może być również podany w powyższym zawiadomieniu z tym. że drugi termin winien być ustalony najpóźniej do dnia 31 marca.
 2. Zwołane w ten sposób Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały zwykłą większością głosów bez względu na ilość członków obecnych na Zebraniu.

§24

1.   Zarząd winien opracować regulamin Walnego Zebrania Członków.

2.   Posiedzenia Walnego Zebrania Członków są protokołowane. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.

§25

1.   Walne Zebranie Członków może rozpatrywać te sprawy, które zostały umieszczone w porządku dziennym lub zostały pisemnie zgłoszone do Zarządu Towarzystwa na 30 dni przed terminem Zebrania.

2.   Wnioski dotyczące zmiany statutu lub likwidacji Towarzystwa nic mogą być rozpatrywane o ile nie były uprzednio umieszczone w porządku obrad.

§26

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 9 - 15 członków zwyczajnych Towarzystwa wybranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat w głosowaniu jawnym lub tajnym. O sposobie głosowania decyduje każdorazowo Walne Zebranie Członków. Ilość członków Zarządu w granicach wyżej podanych ustala każdorazowo Walne Zebranie.

Członkowie zarządu Towarzystwa nic mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Członkowie zarządu składają oświadczenia o niekaralności - zgodnie z treścią art.20 ust. l.pkt 5
 2. Członkowie Zarządu na najbliższym posiedzeniu wybierają spośród siebie prezydium Zarządu w składzie: Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik.
 3. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za swoje działania przed Walnym Zebraniem Członków.
 4. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni goście.
 5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu w głosowaniu jawnym. Na wniosek członka Zarządu głosowanie może być tajne.

§27

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a)      Realizacja celów Towarzystwa

b)      Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, realizowanie uchwał Walnego Zebrania i postanowień statutu.

c)      Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zebrań Członków.

d)     Opracowywanie preliminarzy budżetowych, programów działania. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej

e)      Rozpatrywanie spraw członkowskich.

f)       Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.

g)      Wnioskowanie nadania godności członka honorowego.

h)      Organizowanie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 1. Wszelkie pisma Zarządu Towarzystwa winny być podpisywane przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę oraz Sekretarza, a w sprawach finansowych nadto przez Skarbnika.
 2. Zarząd Towarzystwa odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz w miesiącu.
 3. W razie zmniejszenia się składu Zarządu, Zarząd mo2c uzupełnić ten skład w drodze wyboru dokonywanego spośród członków Towarzystwa, nic więcej jednak niż o trzy osoby w danej kadencji.
 4. W razie zmniejszenia się składu Zarządu o więcej niż trzy osoby w czasie trwania kadencji. Zarząd zwołuje w terminie jednego miesiąca Nadzwyczajne Zebranie Członków celem uzupełnienia składu Zarządu.

§28

Prezydium Zarządu kieruje bieżąca działalnością Towarzystwa, przygotowuje materiały na posiedzenia Zarządu i Walne Zebrania Członków oraz organizuje wykonywanie zadań statutowych i uchwał władz Towarzystwa.

Prezydium odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§29

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Towarzystw a.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

- nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

- mogą otrzymywać /. tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nic wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni

- Członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenia o niekaralności - zgodnie z treścią art.20 ust.l.pkt 4

- Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

§30

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)      Dokonywanie co najmniej raz na rok kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności gospodarki finansowej.

b)      Składanie na Walnym Zebranku Sprawozdania wraz z oceną działalności Zarządu Towarzystwa oraz zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

c)      Przedstawianie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

 

 1. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej, Komisja może dokooptować do swojego składu jedną osobę spośród członków Towarzystwa. Przepisy § 27 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§32

 

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa oraz orzekanie w przedmiocie wykluczenia z Towarzystwa.
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
 3. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat, w glosowaniu jawnym.
 4. Sąd Koleżeński składa na Zwyczajnym Walnym Zebraniu sprawozdanie z całokształtu swojej działalności.
 5. W razie zmniejszenia się składu Sądu koleżeńskiego, Sąd może dokooptować do swego składu jedna osobę spośród członków Towarzystwa. Postanowienia § 27 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§32

 1. Ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą być wybierani ponownie.
 2. Pierwsze posiedzenie władz nowej kadencji zwołuje Przewodniczący danego organu pełniący tę funkcję w poprzedniej kadencji lub Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział 5.

Majątek i Fundusze Towarzystwa

 

§33

 1. Na majątek Towarzystwa składają się środki pieniężne, wierzytelności, ruchomości i nieruchomości.
 2. Majątek Towarzystwa powstaje z:

a)      składek członkowskich,

b)      dotacji,

c)      darowizn, zapisów i spadków,

d)     dochodów z działalności statutowej,

e)      innych dochodów.

 

 1. Majątek Towarzystwa może być używany wyłącznic do realizacji zadań i celów statutowych.
 2. Rachunkowość Towarzystwa może być używany wyłącznie do realizacji zadań i celów statutowych.
 3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawco m jest rok kalendarzowy.
 4. Zabrania się:

a)      - udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej., osobami bliskimi"

b)      przekazywaniu majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

d)     - zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział 6

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

§34

Zmiana niniejszego statutu może być dokonana uchwalą podjętą przez 2/3 uczestników Walnego Zebrania i podlega zarejestrowaniu przez właściwy organ rejestrowy.

§35

 

 1. Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa.
 2. W razie rozwiązania Towarzystwa przez Sąd zarządza on jego likwidację i wyznacza likwidatora.