Według informacji zebranych od najstarszych członków stowarzyszenia, przez p. M. Charaszkiewicz w niepublikowanej monografii "Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier" - pierwszą imprezą zorganizowaną na początku 1957 r. był "Srebrny bal Węgierski" w Sali lustrzanej przy ul. Wałowej 10, którego celem było pozyskanie kolejnych członków oraz zdobycie środków finansowych. Według relacji dr W. Wróblewskiej-Składzień, inż. Norberta Lippóczego, Mgr S. Wojciechowskiego zawartych w ww. pracy: "chodziliśmy od stolika do stolika zbierając deklaracje od lekarzy, adwokatów, dyrektorów zakładów pracy. Pozyskaliśmy sporą Grupę członków (ze zbiorowymi włącznie) i trochę funduszy"

Widoczną inicjatywą TTPW zorganizowanie "Wieczoru Bemowskiego" 14 marca 1957 r. z okazji 163 rocznicy urodzin gen. Józefa Bema - Tarnowianina wsławionego w walkach o wolność Węgier. Ponieważ Towarzystwo nie posiadało własnego lokalu, wieczornica odbyła się w świetlicy PSS przy ul. Krakowskiej 6.

Realizując pierwszoplanowe zadanie jakim była budowa Domu Dziecka, Zarząd Towarzystwa wystąpił do Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie przydział odpowiedniej parceli, Równocześnie wystąpiono do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie oraz Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Architektów polskich w Krakowie i Bydgoszczy z prośbą o opracowanie projektu budowy Domu Dziecka wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia. 31 marca przyszła negatywna odpowiedź od Stowarzyszenia Architektów z Warszawy, którzy odmówili wykonania projektów w czynie społecznym. Pozytywnie natomiast załatwiło sprawę Prezydium MRN w Tarnowie uchwalając przydział parceli 1,5 ha

Radość nie trwała jednak długo, po wystąpieniu Zarządu Towarzystwa do odpowiednich władz wojewódzkich o zezwolenie na budowę, przyszła negatywna odpowiedź z Prezydium WRN w Krakowie i Wojewódzkiego Zarządu Architektoniczno Budowlanego, którą podtrzymał komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury w Warszawie. Niestety, Tarnow był miastem powiatowym i wszystkie decyzje były paraliżowane przez odgórne decyzje.

Kulturalne kontakty zainicjowano poprzez zaproszenie do Tarnowa Węgierskiego Zespołu Pieśni i Tańca w dniu 15.05.1957 r. który wystąpił z koncertem "Urok Czardasza".

Na zaproszenie TTPW w polsce w sierpniu 1957 r. 31 osobowa grupa młodzieży z VIII Gimnazjum w Budapeszcie im. gen. J. Bema, Która ostatni dzień swego pobytu spędziła w Tarnowie, gdzie złożyła kwiaty pod mauzoleum.

28.02.1958 r. odbyło się drugie Walne Zebranie członków Towarzystwa w liczbie 42 osób. Ponownie przewodniczącą została p. dr Wanda Wróblewska-Składzień, jej zastępca red. L. Madejczyk. Pani Z. Hosaja, pracownik NBP zgłosiła pomoc skarbnikowi i do tej pory szczęśliwie prowadzi finanse Towarzystwa. TTPW nadal niezmiernie absorbowała sprawa budowy Domu Małego Dziecka. Stwierdzono jednak brak funduszy i nieprzychylny stosunek władz wojewódzkich. Udało się natomiast Zarządowi pozyskać Żłobek Zakładów Mechanicznych, który po remoncie i pracach adaptacyjnych mógł pełnić funkcje Domu Małego Dziecka.

Zarząd załatwił członkom legitymacje. Towarzystwo nadal nie posiadało wlasnego lokalu, urzędowano gościnnie w biurze PSS Społem przy ul. Krakowskiej 6.

Działalność kulturalna na wielką skalę zainaugurowało Towarzystwo zorganizowaniem przy współudziale Węgierskiego instytutu Kultury w Warszawie ? Tygodnia Kultury Węgierskiej w dniach 17-23.11.1958 r. Imprezę uświetnił swym recitalem wybitny pianista, laureat konkursu Fr. Liszta - Teleki Lajos. Z odczytem Pt. "Polska w węgierskiej opinii publicznej 1848-49" wystąpił profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr Csapláros Istwán. Węgierscy goście zwiedzili także wystawę J. Grabowskiego. Od tej pory Tydzień Kultury Węgierskiej stał się cykliczną imprezą organizowaną przez Towarzystwo.

Na kolejnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia 16.02.1959r. dokonano pewnych zmian statutowych, mianowicie wprowadzono zdanie "Nadto członkiem Towarzystwa bez czynnego i biernego prawa wyborczego może być młodzież szkolna pod kierunkiem wychowawcy, który będzie ją reprezentował na Walnym Zgromadzeniu". Ponadto rozszerzono skład zarządu do 12 członków. W dowód uznania dla pracy naukowej , Literackiej i na polu zbliżenia kulturalnego Polski i Węgier, nadano honorowe członkostwo prof. Uniwersytetu Warszawskiego, radcy Węgierskiego Instytut kultury ? dr Csaplárosowi Istvánowi. On to podczas kolejnych Dni Kultury Węgierskiej 16-20.10.1959 r. promował wydawnictwo ?Kocham twój kraj ? antologia wierszy węgierskich o Polsce?.

Rolę popularyzatora Tarnowa i województwa na terenie Węgier pełniły letnie wyjazdy zorganizowane z inicjatyw TTPW od 1959r. do Debreczyna, Wesprem, Pécsi innych miast węgierskich. Prezentowano tam polski folklor, sztukę ludową malarstwo, grafikę fotografię, teatrzyki, dziecięce, jednocześnie poznając kulturę Węgier.

Systematycznie wzrastała ilość członków Towarzystwa, na walnym Zebraniu 29.01.1960 r. zanotowano 65 osób

W Tarnowie szczególnie pielęgnowano kult gen. J. Bema. Niewątpliwie miało to wpływ doskonale działające Towarzystwo Przyjaciół Węgier. 15 marca 1960 r. z inicjatywy Rady Pedagogicznej nowo otwartej Szkoły Podstawowej nr 15za poparciem TTPW nadano tej szkole im. gen. J. Bema. Dyrektor ? Witold Pulnik wraz z żoną Marią pieczołowicie pielęgnowali tradycje przyjaźni polsko-węgierskie, organizując poranki bemowskie, naukę j. węgierskiego, nawiązano kontakty ze szkołami im gen. Bema w Polsce i na Węgrzech. Przy szkole tej działa do tej pory założony i prowadzony przez Marię Pulnik - członka Zarządu TTPW - zespół śpiewaczo taneczny, kultywujący ludowe tańce węgierskie i polskie, szczególnie Powiśla Dąbrowskiego. Zespół towarzyszy wszelkim imprezom, również tym organizowanym przez TTPW, Ponieważ szkoła jest zbiorowym członkiem Stowarzyszenia .

10-11 gudnia 1960 r. rozpoczęły się uroczystości 110 rocznicy gen. J. Bema z udziałem ambasadora WRL Szilágyi Dezső i władz węgierskich oraz władz miasta Tarnowa. Przed Mauzoleum gen. J. Bema złożono wieńce oraz oddano salwy honorowe. W Ratuszu otwarto wystawę pamiątek związanych z generałem i wydarzeniami Wiosny Ludów. Hufcowi ZHP w Tarnowie nadano imię gen. J. Bema i wręczono akt fundacji sztandaru Otwarto wystawę fotograficzną A. Rudnika Pt. "Obiektywem przez Węgry" prezentowaną później przez KMPiK w Warszawie.

István Csapláros wystąpił z odczytem Pt. "1000-letnie związki polsko-węgierskie" oraz "Pamięć o gen. J. Bemie wśród ludu węgierskiego" Poczta wydała na tę okoliczność kartki w trzech kolorach z pomnikiem Mauzoleum oraz popiersiem Bema, wydano także znaczek z Ratuszem i napisem "Gen. J. Bem 1850-1960" wg projektu A. Rudnika. Zorganizowano również wystawę grafiki "Tarnów - Vesprem" autorów: P. Chrzanowskiej, P. Drobieckiego, A. Drwala, B. Ligęzy-Drwalowej, J. Gajek-Sanowskiej, J. Grabowskiej.

W latach 60-tych nawiązano współprace z Domem Kultury "Tamel" kierowanym przez Jana Preissa, który z wielkim zaangażowaniem, włączył się we wszystkie inicjatywy TTPW, służąc lokalem i włączając się także w różne imprez.

Lata 1961-1965 to okres wielu inicjatyw TTPW, z ważniejszych można wymienić obchody 16 rocznicy wyzwolenia WRL (1961), wręczenie sztandaru Hufcowi ZHP im . Gen. J. Bema (1961), pokaz filatelistyczny znaczków węgierskich dr J. Piechowicza (1964), wieczornica węgierska (1964), Współczesny Ekslibris Węgierski ? wystawa w Muzeum tarnowskim (1965).

Rok 1966 był szczególnym rokiem w historii TTPW. 10-lecie powstania Towarzystwa zbiegło się z 1000-leciem państwa polskiego oraz 172 rocznicą urodzin Bema. Obchody miały miejsce 40-5 czerwca. Do Tarnowa przybyły delegacje z Balatonfüred, Kiskörös, Ambasady WRL oraz WIK w Warszawie. Wielki rozmach przybrała uroczystość pod Mauzoleum w dniu 4 czerwca, gdzie składano wieńce z udziałem orkiestry i kompanii honorowej WP, która oddała salwy honorowe. W uroczystości wziął udział Hufiec ZHP im. gen. J. Bema. Goście zwiedzili Szkołę Podstawową im. gen. J. Bema, która odtrzymała sztandar przywieziony przez delegację młodzieży z Kiskörös. W Muzeum w Tarnowie otwarto wystawę plakatu z Siedmiogrodu Andre Susza, Muzeum jest w posiadaniu ciekawego portretu gen. J. Bema pędzla tego artysty.

Podczas tej uroczystości nadano imię gen. J. Bema i Sándora Petofiego Państwowemu Domu Małych Dzieci, który staraniem TTPW został wyremontowany. Towarzystwo finansowało wystrój wnętrz, radiofonizację, wykonanie zadaszenia nad balkonem do leżakowania, urządzenia ogródka z huśtawkami i drabinkami. Artyści malarze członkowie TTPW ? pomalowali wnętrze w postaci z bajek. Odsłonięto także wmurowaną tablicę w formie płaskorzeźby z postaciami Bema i Petofiego. Podjęto próby umieszczenia w tym domu sierot węgierskich ale nie uzyskano zgody władz.

27 września 1966 roku Zarząd TTPW uchwalił ustanowienie odznaki Towarzystwa wg projektu plastyka Jacka Janickiego. Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zezwolono na Towarzystwu na używanie odznaki. Odznaka była w formie tarczy, zawierała skrót nazwy TTPW, Barwy narodowe flag Polski i Węgier oraz herb Tarnowa.

Tarnowskie Towarzystwo odegrało szczególną rolę w realizacji ambitnego zamierzenia - budowy pomnika gen. J. Bema, będąc jego inicjatorem i inwestorem. Wprawdzie z zamiarem budowy pomnika wystąpiono w Tarnowie już w 1881 r., powracając do tematu w latach 1919, 1928, 1948, to sprawa pomnika przybrała realne kształty, gdy zadania tego podjęła się TTPW. Akcję rozpoczęto w 1966 r. występując do Przewodniczącego Prezydium MRN w Tarnowie o zgodę na postawienie pomnika na jednym z publicznych placów, równocześnie wystąpiono do WRN w Krakowie o zezwolenie na przeprowadzenie publicznej kwesty na rzecz jego budowy. Skierowano także apel do różnych przedsiębiorstw, instytucji i społeczeństwa tarnowskiego w celu wsparcia tej szlachetnej akcji

Sukcesywnie wpływały fundusze na budowę pomnika J. Bema. W 1967 r. 25 zakładów pracy wpłaciło na ten cel kwotę 22 067 zł. Natomiast w 1969 r. na koncie budowy było już 95 000 zł.

Uroczystości jubileuszowe z okazji 175 rocznicy urodzin gen. J. Bema oraz 40 rocznicy sprowadzenia jego prochów do Tarnowa odbyły się 13.10.1969 r. W Sali Lustrzanej b. kasyna przy ul. Wałowej 10 odbyła się sesja popularno naukowa z referatami: doc. dr Eligiusz Kozłowski PAN - "Działalność wojskowa gen. J. Bema w Polsce w powstaniu węgierskim 1848-49"; doc. dr István Csapláros UW - "Postać gen. J, Bema w literaturze"; dr S. Wróbel SN Tarnów - "Życie i działalność gen. J Bema w Polsce", mgr S. Szydłowski z TWP - "Pamiątki po gen. J. Bemie na terenie Tarnowa". W uroczystości udział wzięły delegacje z Kiskörös i Balatonfüred. Na Węgrzech w tym czasie obchodzono tydzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

21 marca 1970 r. zamówiono w Mennicy Państwowej 500szt. Odznak Towarzystwa. Systematycznie wzrastała liczba członków w 1970 r. Towarzystwo liczyło 351 członków, a w 1972 - 375

TTPW czynnie włączyło się w obchody "Dni Tarnowa", które zapoczątkowane pod hasłem "Człowiek, praca sztuka", obchodzone są co drugi rok. W 1970 roku Towarzystwo było współorganizatorem sesji: "Socjologiczne aspekty krzewienia i rozwoju kultury w zakładach pracy". Od 1972 r. TTPW organizowało w ramach tej imprezy "Dzień węgierski ", prezentując w tym dniu węgierski taniec, muzykę malarstwo, rzeźbę , grafikę, fotografię oraz sztukę ludową.

150 rocznicę urodzin Sándora Petöfiego uhonorowano wybiciem medalu z wizerunkiem poety. 15 marca 1973 r. otwarto z tej okazji wystawy: "winna latorośli i wino w poezji i małej grafice" - BWA; Muzeum przygotowało monograficzną wystawę "Sándor Petöfi". W hallu tarnowskiego teatru otwarto wystawę "Życia i twórczości S. Petöfiego". W części artystycznej wystąpiono ze spektaklem "Pieśni Petofiego i muzyka Wiosny Ludów". W uroczystości rocznicowe zakończyła sesja popularno-naukowa.

Jubileusz 20-lecia TTPW obchodzono w dniach 14-16.11.1979r. Uroczystość zainaugurowano złożeniem kwiatów pod Mauzoleum Bema w parku Strzeleckim z udziałem przedstawicieli Ambasady Węgierskiej, WIK-u i władz polityczno-administracyjnych. Otwarto szereg wystaw: "Malarstwo węgierskie XIX i XX wieku", wystawa przywieziona z Muzeum Rolnictwa w Budapeszcie, prezentowano w Domu Kultury Zakł. Azotowych: "Bem - Petöfi" Muzeum Okręgowe: " 300-lecie urodzin Franciszka II Rakoczego" - DK "Zachęta"; wystawa grafiki Ferenca Bordasa. W Sali Lustrzanej odbył się koncert Eriki Lux z Budapesztu, doc dr E. Kozłowski wystąpił z prelekcją "O generale Bemie i Franciszku II Rakoczym" Na zakończenie harcerze z Hufca im gen J. Bema wystąpili z własnym programem.

Obchody 50 rocznicy sprowadzenia prochów gen J. Bema do Tarnowa, to kolejne "Dni Kultury Węgierskiej" zorganizowane w dniach 6-7. 10.1979 r. Uroczystość rozpoczęto od złożenia kwiatów pod mauzoleum przy dźwiękach orkiestry wojskowej. Po odegraniu hymnu wegierskiego i polskiego druzyny harcerskie zgłosiły raport o odbytym zlocie. Z tej okazji otwarto wystawy "General J. Bem" ? Muzeum Okręgowe; grafika J. Cieślaka "Śladami walk gen. J. Bema w Siedmiogrodzie" DK Zakładów Azotowych ; Fotografia K. Hemzö "Tętent koni" DK ZA.

W Sali Lustrzanej odbyło się sesja popularnonaukowa poświęcona działalności gen. J. Bema z udziałem: prof. Dr Andre Kovácsa, doc dr E. Kozłowskiego i płk dr Łosia. Otwarto także wystawę prac i projektów rzeźbiarskich Bogdany a Anatola Drwalów. Na zamku w Dębnie się wieczór poetycko-muzyczny "Miłosne liryki Bálista Balassiego", w DK "Azoty" wystąpił węgierski zespół folklorystyczny. Wybito z tej okazji pamiątkowy medal

TTPW wydało kolejną pozycję bibliofilską "Nieznane dokumenty gen. Józefa Bema z okresu emigracji paryskiej" E. Kozłowskiego, współuczestniczyło z Muzeum Okręgowym w wydaniu przewodnika "Generał Józef Bem" opracowanego przez A. Węgrzynek.

W 1978 r. Towarzystwo otrzymało długo oczekiwany własny lokal przy ul. Waryńskiego 10.

TTPW włączyło się w obchody 650-lecia nadania praw miejskich miastu będąc współorganizatorem nocnej imprezy plenerowej pod mauzoleum "Bema pamięci rapsod żałobny", którą wyreżyserował B. Kurczab, w czerwcu, w czerwcu 1980 roku.

Największą zasługą TTPW było sfinalizowanie budowy pomnika gen J. Bema prowadzone starania zostały uwieńczone sukcesem. Kilkakrotnie odnawiane zezwolenie w sprawie publicznej zbiórki środków pieniężnych oraz ponawiane apele do społeczeństwa, przyniosły znaczące efekty, na konto budowy pomnika zaczęły sukcesywnie napływać fundusze. Duża ofiarność wykazała młodzież szkolna. Wyróżniła się tutaj Szkoła Podstawowa nr 15 im . gen. J. Bema, która przekazała na poczet budowy pomnika 15 581zł. Akcję wsparła także młodzież węgierska. Pokaźną sumą 100 000 zł przekazał ówczesny prezydent Tarnowa Jerzy Szmyd. Decyzję o budowie pomnika podjęto za kadencji prezesa mgr Andrzeja Kaszni - ówczesnego dye. Zakładów Azotowych. Po burzliwych dyskusjach usytuowania miejsca przyszłego pomnika na niewielkim placu przy ul. Wałowej.

Projekt wstępny pomnika został wykonany prze Tarnowskich rzeźbiarzy Bogdanę Ligęzę Drwal oraz Anatola Drwala, a następnie opracowany wspólnie przez Bogdanę Ligęzę Drwal i Stefana Niedorezo. Zatwierdzony został do realizacji przez TTPW 20.01.1984 r. Powołano wówczas Społeczny Komitet z prezydentem M. Strzeleckim, na czele Honorowego komitetu stanął S. Opałko.

10. 04. 1985 r. Wmurowano w drewnianej puszcze akt erekcyjny budowy pomnika podpisany przez Zarząd TTPW i władze miasta Tarnowa. Pod wzniosłym zdaniem "Będzie ten pomnik symbolem, iż Amor Patrie suprema lex dla obecnych i następnych Polaków", widnieją nazwiska osób które przyczyniły się do powstania pomnika: Andrzeja Kasznia, Mieczysław Wardzała, Wanda Składzień ? Wróblewska, Barbara Krupińska, Mieczysław strzelecki, Maria Kanior, Małgorzata Charaszkiewicz.

Całość prac odlewniczych pomnika w brązie wykonał miejscowy Zakład Odlewniczy Romana Sapy i Syna. Odlewy wykonano w segmentach, spojenia i montażu figury dokonali specjaliści z Zakładów Azotowych w Tarnowie, przy nadzorze autorskim twórców pomnika. Figura Józefa Bema stanęła na cokole, który łącznie z jego nadbudową zaprojektował inż. Otto Schier, jak również opracował koncepcję adaptacji terenu. Prace kamieniarskie w granicie są dziełem mistrza kamieniarstwa E. Kłaka.

Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło dnia 11.05.1985r. Wzięło w nim udział kilak tysięcy tarnowian, Przedstawiciele władz miasta i województwa, Chorągwie ZHP z całego kraju , młodzież tarnowskich szkól przedstawiciele Węgierskiego Instytutu Kultury, Wyższej Szkoły Artylerii im. gen J. Bema w Toruniu oraz przedstawiciele rodziny Bema. W uroczystości wzięły również udział delegacje węgierskie z Kazincbracika, Balatonfüred, Kiskörös, Kecskemét oraz przedstawiciele Stowarzyszenia gen. J. Bema w Budapeszcie. Władze Kecskemét przekazały Tarnowowi popiersie z brązu Sándora Petöfiego autorstwa Pálfy Gustavá znanego rzeźbiarza węgierskiego .

Figura gen. J. Bema odlana z brązu wznosi się na czworobocznym, granitowym cokole, na którym odznacza się napis wykonany brązowymi literami: "Generał Józef Bem - tarnowianin - Bohater Polski i Węgier". Uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętnią dwa medale z brązu autorstwa Stefana Niedorezo. Jeden z nich prezentuje popiersie Bema, jako generała brygady artylerii Wojska Polskiego 1831 r. popiersie na drugim medalu nawiązuje do jego nowo wzniesionego monumentu w Tarnowie, ukazując go w węgierskim mundurze wodza kompanii siedmiogrodzkiej w Dobie Wiosny Ludów. Z okazji tej uroczystości po raz pierwszy pokazano w Muzeum Okręgowym wystawę fragmentów "Panoramy Siedmiogrodzkiej", która zapoczątkowała okres poszukiwań zagubionych odcinków monumentalnego dzieła. Odbyło się również szereg wystaw towarzyszących: Wystawa filatelistyczna w DK "Azotów"; - Plakat Węgierski" w BWA oraz koncerty węgierskie.

1986 to 30-lecie TTPW i kolejne Dni Kultury Węgierskiej obchodzone w ramach Dni Tarnowa 5 czerwca. Spośród licznych imprez wymienić należy odsłonięcie pomnika Petöfiego dłuta Pálfy, usytuowanego na skwerku przy ul. Krakowskiej Jubileusz 30-lecia zaingerowano 16 listopada 1986 r. programem słowno-muzycznym - Przyjaźń, poezja, wino na Zamku w Dębnie, Oficjalnie uroczystości odbyły się następnego dnia w Ratuszu z udziałem Zarządu TTPW oraz władz miasta Tarnowa. Po wystąpieniach okolicznościowych, odznaczeniach i koncercie Dziecięcej Orkiestry Kameralnej dokonano otwarcia pierwszej stałej wystawy monograficznej pt. "Generał Józef Bem", która merytorycznie przygotowała Alicja Majcher-Węgrzynek - członek Zarządu TTPW, ze zbiorów TTPW i Muzeum . Wystawa jest czynna do dziś. Istotnym przedsięwzięciem TTPW było ufundowanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Zamku w Dębnie, poświęconej pamięci Bálinta Balassiego (1554 - 1594), poety węgierskiego renesansu. Znakomity liryk doby starowęgierskiej przebywał na zamku w latach 1589-90, tam powstały najpiękniejsze liryki miłosne, jako że miał tam przeżyć swoją ostatnia wielką miłość. Dwujęzyczną tablicę zaprojektował Stefan Niedorezo, a odsłonięta została 20.10.1988r W uroczystości uczestniczyły władze węgierskiego obwodu Bács-Kiskun i wladze polityczno administracyjne województwa tarnowskiego. Uroczystość uświetnił wieczór poezji Bálinta Balassiego. Goście otrzymali pamiątkowe wydawnictwa i okolicznościowe medale.

TTPW ma swój udział w głośnej w całej Polsce akcji gromadzenia fragmentów "Panoramy Siedmiogrodzkiej". W 1987 r Towarzystwa sfinansowało w większośći zakup najciekawszego i największego fragmentu Panoramy. Partycypował także w kosztach prz zakupie następnego fragmentu w 1999 r. uzyskując dotację z Ministerstwa.

Z okazji 150 rocznicy bitwy pod Sybirem (11.03.1849) będącej tematem "Panoramy Siedmiogrodzkiej" namalowanej przez zespół polskich i węgierskich artystów pod kierunkiem Jana Styki, TTPW było współorganizatorem uroczystości, która miala miejsce w ratuszu 11.03.1989 r. Zaprezentowano na niej 13 fragmentów monumentalnego dzieła oraz zorganizowano sesję popularno-naukową Pt "Z dziejów Siedmiogrodu" z udziałem polskich i węgierskich historyków.

60 rocznicę sprowadzenia prochów gen. J. Bema do Tarnowa obchodzono bardzo uroczyście. Przy dźwiękach orkiestry wojskowej w obecności polskich i węgierskich władz, złożono wieńce po Mauzoleum, przewiezione pontonem przez młodzież Chorągwi ZHP. Wydarzenie upamiętniono prezentując w TTPW przygotowaną przez tarnowskie Muzeum wystawę pt. Sprowadzenie prochów gen J. Bema do Tarnowa, wybito też pamiątkowe medale.

Z pietyzmem odnosi ise Towarzystwo do wybitnych postaci - Węgrów zasłużonych dla Polski. Toteż upamiętniono postać dr. Józefa Antalla (1896-1974) pełniącego funkcję pełnomocnika Rządu Węgierskiego d.s Uchodźctwa Cywilnego w czasie II wojny światowej, który dał się poznać jako gorliwy opiekun uchodźców polskich na Węgrzech. Staraniem Towarzystwa jego pamięć uczczono nadaniem imienia jednej z ulic Tarnowa oraz odsłonięciem w dniu 7.12.1991 r. pamiątkowej tablicy z jego popiersiem wg projektu B. Ligęzy Drwal, umieszczonej na ścianie budynku siedziby Towarzystwa.

200 rocznica gen. J. Bema zapoczątkowała obchody Roku Bejowskiego. Dzień 14.03.1994 r. przyniósł bogactwo imprez. Niemały w tym był udział TTPW. Uroczystość zainaugurowało złożenie wieńców pod pomnikiem gen. J. Bema po czym otwarto w ratuszu wystawę "Bem w Siedmiogrodzie", gdzie zaprezentowano 15 fragmentów "Panoramy Siedmiogrodzkiej". Ponadto otwarto wystawy: Krajowa Wystawa Filatelistyczna - "Generał Józef Bem" (TCK) i "Bemiana i Petofiana" (BWA). TTPW wydało z tej okazji plakietkę okolicznościową z wizerunkiem gen. Bema w formie ryciny, będącej reprodukcją stalorytu J. Tyrolera z I poł. XIX w. (ze zbiorów Muzeum). Wydano także kalendarium ?Generała Józef Bem (1794-11850) w 200 rocznicę urodzin? autorstwa Alicji Majcher-Węrzynek (w-ce prezesa Towarzystwo)

Muzeum Okręgowe wydało okazały album, zaś przy współudziale Polskiego Związku Filatelistów wydano katalog Krajowej Wystawy Filatelistycznej "Tarnów 94 - 200 rocznica urodzin Generała Józefa Bema". Poczta Polska i Węgierska wydały po jednym znaczku pocztowym z wizerunkiem gen. Bema w mundurze polskim i węgierskim.

40-lecie TTPW zainaugurowano przeglądem filmów węgierskich w dniach 20.03. - 23.03.1996 r., zorganizowanym przez Towarzystwo w Mościskiej Fundacji Kultury. W lokalu TTPW odbyło się spotkanie z bohaterem filmu "Misja" ?- słynnym sportowcem lat pięćdziesiątych, pięcioboistą Balczö Andraszem - zdobywca dziesięciu medali olimpijskich .

Centralne obchody jubileuszowe upłynęł pod hasłem "Polak, Węgier"- i zostały połączone z obchodami 40-lecia Rewolucji Węgierskiej, 410-lecia przebudowy zamku w Dębnie, 1100-lecie Państwa Węgierskiego, uroczystość zorganizowało TTPW, Muzeum Okręgowe, Urząd Gminy w Dębnie w dniu 6-7 października 1996 roku pod patronatem wojewody Republiki Węgierskiej. Otwarto ją koncertem zespołu artystycznego "Mendelssohn Strings" z Veszprem. W salach zamkowych rozbrzmiewała cały czas muzyka węgierska wystąpiła orkiestra Mościckiej Fundacji Kultury po dyr. J. Radzika. Także muzykę węgierską zaprezentował Zespół Szkól Muzycznych w Tarnowie. Niebywałą atrakcją był zorganizowany po raz pierwszy na dziedzińcu zamkowym "Turniej Rycerski" z udziałem miłośników dawnej broni (łucznicy i kusznicy) z Polski i Węgier. Imprezie towarzyszył kiermasz, gdzie prezentowali wyroby twórcy ludowi, Zalipianki, prezentowano kamionkę z łysej, zdrową żywnośc. Koncertowały zespoły polskie i węgierski.

W drugim dniu odbyła się w ratuszu sesja "Rok 1956" z udziałem w większości węgierskich historyków pod przewodnictwem Jánosa Tischnera. W lokalu Towarzystwa zaprezentowano wystawę fotogramów prac artysty Várga Amár Laslo.

Obchody 150-lecia rocznicy Wiosny Ludów 1848-49 to kolejne uroczystości obchodzone z dużym rozmachem z inicjatywy TTPW i Muzeum Okręgowego. Jubileusz upamiętniono sesją pt. "Wiosna Ludów w Polsce i na Węgrzech" z udziałem węgierskich naukowców dr Istvána Kowacza i dr Róberta Hermana oraz prof. UJ R. Śliwy. Obchody Wiosny Ludów stały się okazją do przypomnienia monumentalnego działa jakim była "Panorama Siedmiogrodzka", toteż po raz kolejny zaprezentowano fragmenty Panoramy w związku z oczekiwaną wizytą prezydentów Polski i Węgier. W uroczystości wzięła udział delegacja z zaprzyjaźnionego z Tarnowem węgierskiego miasta Kiskörös. Laslo "Kwatery 303" Muzeum Okręgowe przygotowało 2 wystawy monograficzne w węgierskiej wersji "Generał Józef Bem" w opr. A. Majcher-Węgzrynek, K.Stachaczyńskiego. Poprawność tekstu węgierskiego korygowała M. Malec wiceprezes i podpora TTPW. Wystawy zostały zaprezentowane 15 marca 1998 r. na Węgrzech w Szolnok i kiskörös.

Największym wydarzeniem było spotkanie w ratuszu dwóch prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Arpada Goncza, którzy zwiedzili wystawę bejowską i "Panoramę Siedmiogrodzką". W spotkaniu wzięli udział członkowie TTP, gościom wręczono statuetki gen. J. Bema oraz kolekcję ekslibrisów wydanych przez TTPW.

W Mościckiej Fundacji Kultury odbyła się Centralna Akademia z udziałem obu prezydentów oraz władz miejskich i wojewódzkich. Uroczystość zakończyły występy polskich i węgierskich zespołów folklorystycznych "Świerczkowiacy" i "Honwed"

Uroczystość 70 rocznicy sprowadzenia prochów gen. J. Bema do Tarnowa zainaugurował 12.06.1999r. I międzynarodowy Konkurs pt. "Gen. Bem - życie i działalność". Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych noszących imię Bema w Polsce i na Węgrzech. TTPW było współorganizatorem konkursu (obok Muzeum Okręgowego i Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema). Honorowy patronat na imprezą objęła Ambasada Republiki Węgierskiej oraz prezydent miasta Tarnowa. Z okazji obchodów jubileuszowych Towarzystwo ufundowało tablicę pamięci inż. Norberta Lipóczego, założycielea i honorowego członka TTPW. Uroczyste odsłonięcie tablicy nastąpiło 1 lipca w obecności władz miejskich i starostwa z udziałem konsula węgierskiego Ferenca Puskása.

W widoczny sposób TTPW upamiętniło 150 rocznice śmierci gen. Bema , obchodzoną w Tarnowie 11.12.2000r. Staraniem Towarzystwa dokonano renowacji tablicy pamiątkowej znajdującej się w miejscu na którym w XIII w. stał dom rodziny Bemów. Wmurowano także tablicę uzupełniającą polski napis węgierskim tekstem informującym o fakcie.

7.12.2001r. członkowie TTPW czcili 45 lecie powstania stowarzyszenia. Uroczyste spotkanie z tej okazji odbyło się w Sali Lustrzanej, gdzie zasłużeni działacze otrzymali odznaczenia

11.03.2002 r. odbyła się uroczystość związana z 100 rocznicą urodzin Norberta Lipóczego zorganizowana przez TTPW. Na Cmentarzu Starym w Tarnowie odsłonięto odnowiony staraniem TTPW nagrobek Lippóczych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz m. Tarnowa, starostwa oraz konsul węgierski

Na uwagę zasługuję bogata działalność edytorska TTPW. W większości są to wydawnictwa bibliofilskie. Do najważniejszych należą:

"Wielkopolanin", Nr. 64, Poznań 11 sierpień 1849 (przedruk) - pierwsze wydawnictwo bibliofilskie TTPW, Tarnów 1974, (wyd 300 egz.);

"Nowe dokumenty o Gen. Józefie Bemie:, Kozłowski Eligiusz - drugie wydanie bibliofilskie, Tarnów 1975 (333 egz );

"Nieznane dokumenty Gen. Józefa Bema z okresu Emigracji Paryskiej", Kozłowski E. - III wydawnictwo bibliofilskie, Tarnów 1979 (333 egz);

"Bálint Balassi - węgierski poeta renesansu", Cszpiaros Istvan - IV wydawnictwo sri bibliofilskiej, Tarnów 1982 (333 egz);

"Ekslibrisy tarnowskie", część I i II - zebrał i zredagował Norbert Lipóczy przy współpracy E. Głomba, J. Roś, Tarnów 1989 (333 egz);

"Dramat Széchenyiego - największego z Węgrów? ? 200 lecie urodzin Istvana Széchenyiego ? Jerzy Snopek, Tarnów 1992;

"Kalendarium Generał Józef Bem (1794 - 1850) w 200 rocznicę urodzin", A. Majcher-Węgrzynek , Tarnów 1994;

"200 lecie urodzin Generała Józefa Bema 1794-1994" - reprodukcja portretu Bema ze stalorytu J. Tyrolera , Peszt , I poł XIX w., Tarnów 1994.

Ważniejsze wydarzenia i rocznice TTPW upamiętniło wybiciem okolicznościowych medali:

"Józef Bem - Sándor Petöfi"  Tarnowskie Towarzystwa Przyjaciół Węgier, proj. H. Bałut, Tarnów 1975.

20-lecie TTPW, 1956 ? 1976, Tarnów 1976

50-lecie sprowadzenia prochów gen. J. Bema do kraju, projekt H. Bałut, TTPW Tarnów 1979r.

Odsłonięcie pomnika gen. Gen Józefa Bema w Tarnowie (11.05.1985 r.) proj. S. Niedorezo, - wersja węgierska, tekst węgierski, Bem w mundurze węgierskim

Statuetka - Model pomnika gen. Bema, proj. B. Ligęza-drwal, 1985 r.

30-lecie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, proj. A. Graboski 1986r.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Balista Balassiego w Dębnie, 20.10.1988 r. proj. S. Niedorezo.

W celu propagowania historii i kultury węgierskiej TTPW zaprasza do Tarnowa wybitnych hungarystów prezentujących wiedzę o Węgrzech, historię literaturę. Gościli tutaj znani literaci, historycy, ludzie sztuki, m.in.: dr Csapláros Istvan - literat, profesor UW, b. radca Ambasada Węgierskiej, dr Lágzi Istvan - historyk, autor wielu artykułów w polskich i węgierskich pismach, Paweł Dombski - znany zbieracz Bezmianów z Budapesztu, Monár István - filolog, b. radca Ambasady Węgierskiej dyrektor WIK-u, Engelmayer Akos - tłumacz, przyjaciel Polaków, b. Ambasador Republiki Węgierskiej, dr Herman Róbert ? Historyk, Mesáros Márta - wybitny reżyser filmowy, Pék Jözsef ? przewodnik, przyjaciel Polaków, Szalai Attyla - obecny dyrektor WIK-u, Katona Tomas - obecny Ambasador Republiki Węgierskiej

Częstym gościem Towarzystwa jest obecny konsul Kowács István - wybitny historyk, poeta, eseista, tłumacz. Lokal TTPW jest zawsze otwarty dla węgierskich gości, przebywają tu węgierskie wycieczka, delegacje młodzież szkolna, każdy Węgier jest tu mile widziany. Swoją obecnością zaszczycają Towarzystwo często kolejni ambasadorzy i konsulowie Hars Gabor, Katona Tomas, Puskas Ferenc. Gościł tu także Jerzy Snobek, tłumacz literatury węgierskiej.

Także aktorzy teatru im. L. Solskiego uczestniczyli w różnych wieczornicach i uroczystościach prezentując okolicznościowe wiersze. Nierzadko gościli w Towarzystwie aktorzy scen polskich np. Krzysztof Kolberger, który zaprezentował poezją Sandora Petofiego

Od początku swego powstania TTPW miało wyłącznie społeczny charakter. W końcu lat 80-tych było dotowane z Centralnego Funduszu Kultury (zatrudniono wówczas etatowego pracownika ? Jolantę Roś). Dotację te jednak zostały wstrzymane z dniem 1.01.1990 r. Dalej szczególny mecenat sprawował nad Towarzystwem Wydział Kultury i Sztuki UM w Tarnowie, które zabezpieczał finansowo Towarzystwo.

Działalność TTPW była podobnie jak inne Stowarzyszenia tego typu gorliwie nadzorowana przez władze administracyjne. Towarzystwo dzięki zaangażowaniem działających tam osób przetrwało i działalność jego jest widoczne w mieście. Dwukrotnie otrzymało Dyplom Ministerstwa Kultury i sztuki (1960, 1987), odznaczone zostało medalem za zasługi dla m. Tarnowa, otrzymało również szereg innych odznaczeń i wyróżnień. Obecnie Towarzystwo nie jest finansowane, działa w oparciu o składki członkowskie i środki pozyskiwane od sponsorów i darczyńców.

W okresie 45-lecia istnienia Towarzystwa przewinęło się w nim wiele osób działających na jego rzecz. Nie sposób tu wszystkich wymienić więc przedstawię tylko prezesów: Dy Wanda Wróblewska-Składzień (1957-1966), mgr Stanisław Wojciechowski (1966-1970), Jan Szczepanik (1971-1973), Wiesław Lewandowski (1973-19780, mgr inż. Andrzej Kasznia - pełnił funkcję od 1978r. wybrany (1979-1991), Mieczysław Wardzała (1991-1992), mgr Wiesława Jaworska pełniła funkcje (1992-1995), wybrana (1995-1998), mgr inż. Janusz Wiśniewski (1998- 2001), mgr Wiesława Jaworska (2001do nadal).

W lokalu Towarzystwa odbywają się projekcje filmów o tematyce turystyczno-krajoznawczej. Fabularnych filmów węgierskich, udostępniana jest biblioteka Towarzystwa Niezależnie od tego w lokalu TTPW uroczyście obchodzone są wszystkie święta narodowe Węgier, ważniejsze rocznice, odbywają się spotkania z węgierskimi gośćmi. TTPW utrzymuje stale kontakty w zakresie organizacji imprez kulturalnych i artystycznych.