W dniu 15 lutego 2012 r. w siedzibie TTPW odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym złożono sprawozdanie z działalności za okres 2008-2011, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiono stan finansów TTPW. Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustepujacemu Zarządowi i wybrało nowy Zarząd TTPW w skład którego weszli : Wiesława KOZAKA-JAWORSKA - prezes, Małgorzata MALEC i Andrzej SZPUNAR - wiceprezesi, Marta JURCZAK - sekretarz, Barbara TYKA, Urszula CIEŚLIKOWSKA, Marzena RYŚ, Elżbieta STÓJ, Zygmunt PAWLINA, Ryszard REICHERT, Krzysztof CZUBA i Michał WIDLAK - członkowie Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.

Na zakończenie zebrania zaapelowano do zebranych o WPŁACANIE 1% PODATKU na rzecz TTPW jako organizacji pozarządowej.