W piątek, dnia 11. marca 2022 r. przypadła 120 rocznica urodzin Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa – inż. Norberta Lippóczego. 
 
Pamięć o tej niezwykłej, zasłużonej dla Tarnowa postaci podtrzymywana jest przez Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier, którego był współzałożycielem i głównym filarem aż do śmierci w 1996 r. Pochowany został na tarnowskim Starym Cmentarzu a opiekę nad grobem sprawuje założone przez Niego Towarzystwo. 
 
Tradycyjnie w tym dniu o godz. 16tej nastąpiło złożenie wiązanki na płycie grobowca przez przedstawicieli Zarządu TTPW.
 
Inż. Norbert Lippóczy mówił o sobie, że “jest Węgrem z duszą Polaka”. Odznaczony został m. in. Orderem Gwiazdy Republiki Węgierskiej i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.
 

W środę, dnia 27 października 20212 r. Konsul Generalny Republiki Węgier pan Gerencsér Tibor wraz z małżonką złożyli kurtuazyjną wizytę w siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.

Konsul, który rozpoczął misje dyplomatyczną w Krakowie we wrześniu 2020 r., ze względu na pandemię nie miał dotychczas możliwości (pomimo deklarowanej chęci) wcześniejszego odwiedzenia Towarzystwa.

Państwo Gerencsér zapoznali się z 65-cio letnią genezą Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier i specyfiką jego działania. W spotkaniu licznie uczestniczyli członkowie Towarzystwa oraz słuchacze kursu języka węgierskiego prowadzonego przez lektorkę Wydziału Hungarystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego p. Lidię Żołnierek.

Po powitaniu stron, Prezes Towarzystwa p. Andrzej Szpunar przedstawił prezentację obrazującą dzieje i działalność TTPW. W dyskusji jaka wywiązała się po prezentacji zwracano uwagę na więzi łączące Tarnów z Węgrami a nie wynikające wyłącznie z faktu, że nasze Miasto było miejscem narodzin Bohatera Węgier i Polski gen. Józefa Bema. Pan Konsul był bardzo zainteresowany ciągle istniejącą i zdumiewająco intensywną współpracą polsko – węgierską, której źródłem jest społeczność Tarnowa. Tutaj wskazano przede wszystkim działalność Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, jednostek samorządowych np. Muzeum Okręgowego w Tarnowie, gmin ościennych, różnego rodzaju stowarzyszeń, szkół tarnowskich oraz kontakty osobiste członków Towarzystwa.

Konsul zaciekawił się bardzo promocją wiedzy o Węgrzech i rozwijaniem współpracy polsko – węgierskiej w szkołach. Spośród nich wyróżniają się: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Gen. Józefa Bema, Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Polskich Olimpijczyków oraz Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie – Mościcach. To wzajemne wizyty grup uczniowskich wraz z nauczycielami współpracujących szkół, wspólna realizacja projektów z programów unijnych i krajowych np. Erasmus+, Fundacji Władysława Felczaka i innych.

W trakcie ożywionej dyskusji p. Konsul deklarował chęć wsparcia tej wielokierunkowej działalności w celu nie tylko jej podtrzymywania, ale dodatkowego jej rozwijania. Jednocześnie przedstawił wizję zorganizowania w Tarnowie centralnych obchodów rocznicy wybuchu Wiosny Ludów w dniu 15 marca 2022 r.

Następnie, uczestnicy spotkania udali się pod pomnik gen. Józefa Bema przy ul. Wałowej, gdzie Konsul i przedstawiciele TTPW złożyli wiązanki kwiatów. Po tym tradycyjnym geście Zarząd TTPW kontynuował rozmowy z p. Konsulem w sprawach form dalszej współpracy.

Na pożegnanie p. Konsul zadeklarował chęć odwiedzenia TTPW i wymienionych powyżej szkół celem prowadzenia dalszych rozmów roboczych.

Tibor Gerencsér urodził się 24 marca 1986 r. w Pápa. Ukończył Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Uniwersytet Warszawski. Na poprzednim stanowisku, w latach 2018 – 2020 był dyrektorem Fundacji im. Wacława Felczaka w Budapeszcie. Wcześniej w 2015 r. uczestniczył w międzynarodowym programie parlamentarnym w Kancelarii Sejmu w Warszawie, natomiast od 2012 do 2013 r. był wykładowcą na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

 

Szanowni Państwo
Członkowie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier

 

Zarząd Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie TPPW w dniu 24 czerwca (czwartek) 2021 roku, o godzinie 17:00 lub w drugim terminie o godzinie 17:30

Porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji: Wnioskowej, Uchwał i Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie finansowe i ustalenie wysokości składki członkowskiej.
8. Dyskusja.
9. Uchwalenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Wybór nowych władz Towarzystwa.
11. Wolne wnioski.


Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.